POLITYKA COOKIES

PREAMBUŁA

Niniejszy dokument dotyczy plików „cookies” i odnosi się wyłącznie do stron internetowych, których operatorem jest Przemysław Jankowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Meet English Przemysław Jankowski z siedzibą w Poznaniu (adres: os. Stare Żegrze 164/11, 61-249 Poznań, Polska), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP: 6671662978; REGON: 302772950 (zwany dalej Meet English).

Meet English informuje, że używa na stronach internetowych wykorzystywanych w prowadzonej przez Meet English działalności technologii plików „cookies” tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek, do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzonych przez użytkownika oraz jego aktywności. Używane pliki cookies, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwery, wykorzystywane przez Meet English w prowadzonej działalności, na komputerze użytkownika, które te serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron internetowych, których operatorem jest Meet English, a także mogą być wykorzystywane w celu przybliżenia treści zawartości poszczególnych stron internetowych do preferencji konkretnych użytkowników. W ramach stron internetowych, których operatorem jest Meet English mogą być stosowane pliki cookies różnego rodzaju, które zostały opisane w § 2 niniejszego dokumentu.

 • §1. DEFINICJE.

Pojawiające się w niniejszym dokumencie pojęcia, należy rozumieć następująco:

 1. Meet English albo Właściciel Serwisu – oznacza Przemysław Jankowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Meet English Przemysław Jankowski z siedzibą w Poznaniu (adres: os. Stare Żegrze 164/11, 61-249 Poznań, Polska), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP: 6671662978; REGON: 302772950; prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o przepisy prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Serwis – oznacza serwis internetowy działający pod adresem internetowym http://przemyslawjankowski.com/, którego właścicielem jest Meet English, a także wszelkie strony i podstrony internetowe, których operatorem jest Meet English.
 3. Oprogramowanie – oznacza oprogramowanie wykorzystywane lub dostarczane przez Właściciela Serwisu na potrzeby właściwego funkcjonowania Serwisu.
 4. Polityka Cookies – oznacza niniejszy dokument o charakterze informacyjnym, wskazujący sposób, zakres oraz cel zapisywania, uzyskiwania dostępu oraz przetwarzania przez Meet English, jako właściciela Serwisu, informacji zapisywanych automatycznie w formie niewielkich plików tekstowo – numerycznych (plików „cookies”) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu w ramach korzystania przez użytkownika Serwisu z funkcjonalności Serwisu, a także określający prawa i obowiązki użytkownika Serwisu wynikające lub związane z wykorzystywaniem przez Serwis plików cookies. Polityka Cookies jest dostępna na stronie internetowej http://przemyslawjankowski.com/polityka-cookies.
 5. Urządzenie końcowe – oznacza telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), wykorzystywane przez Użytkownika do korzystania z usług Serwisu przy użyciu sieci Internet. Telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym jest, w szczególności, komputer osobisty, laptop, tzw. urządzenie mobilne (np. smartphone lub tablet), które w sposób bezpośredni lub pośredni są podłączone do sieci Internet.
 6. Pliki Cookies – oznacza dane informatyczne w postaci niewielkich plików tekstowo – numerycznych, nazywanych ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez Serwis i zapisywane na Urządzeniu końcowym, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych Serwisu lub korzystania z Platformy e-learningowej. Pliki Cookies składają się z szeregu liter i cyfr, w których zapisane są zasadniczo dwa rodzaje różnych informacji, tj. informacje niezbędne i konieczne do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu oraz inne informacje podnoszące funkcjonalność usług Serwisu i umożliwiające lepsze dostosowanie usług Serwisu do osobistych preferencji Użytkownika, tzw. profilowanie usług. Pliki Cookies pozwalają Serwisowi rozpoznać Urządzenie końcowe Użytkownika i przybliżyć dostosowanie treści poszczególnych stron Serwisu do jego indywidualnych preferencji, poprzez np. zapamiętywanie treści wypełnianych formularzy. Pliki Cookies  zasadniczo służą do pozyskiwania informacji o preferencjach Użytkownika przekazywanych poprzez wymianę informacji z Urządzeniem końcowym, z którego korzysta Użytkownik, jednakże w ramach funkcjonowania Serwisu istnieje możliwość zidentyfikowania danych osobowych Użytkowników przy użyciu Plików Cookies w odniesieniu Użytkowników zalogowanych do Serwisu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji Użytkownika i w oparciu o te dane personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki Plikom Cookies możliwe jest też rejestrowanie produktów lub usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie końcowe wykorzystywane przez Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 7. Wykorzystywanie Plików Cookies lub Wykorzystywanie – oznacza wysyłanie i zapisywanie przez Serwis Plików Cookies na Urządzeniu końcowym z którego korzysta Użytkownik przeglądając strony internetowe Serwisu , a także późniejsze, podczas kolejnego korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu, uzyskiwanie dostępu przez Serwis do Plików Cookies uprzednio zapisanych na Urządzeniu końcowym z którego korzystał Użytkownik. Wykorzystywanie Plików Cookies odbywa się w sposób ciągły w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu, co oznacza, że Serwis wysyła, zapisuje i uzyskuje dostęp do Plików Cookies zapisanych na Urządzeniu końcowym Użytkownika w sposób powodujący ciągłą aktualizację informacji pozyskiwanych z Urządzenia końcowego poprzez przesyłanie nowych Plików Cookies, jak również poprzez aktualizację lub usuwanie Plików Cookies uprzednio zainstalowanych na Urządzeniu końcowym. Podmiotem Wykorzystującym Pliki Cookies jest Meet English.
 8. Polityka Prywatności – oznacza dokument wskazujący, w szczególności, jakie Użytkowników są zbierane przez Meet English, zarówno przy użyciu tradycyjnych form komunikacji, jak również form komunikacji na odległość, w tym również za pośrednictwem Serwisu, oraz określający warunki oraz zasady przetwarzania tych danych osobowych, tj. w szczególności warunki i cel ich zbierania, gromadzenia oraz wykorzystywania, a także wskazujący administratora tych danych. Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem elektronicznym http://przemyslawjankowski.com/polityka-cookies.
 9. Użytkownik – oznacza w szczególności osobę fizyczną, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i zaakceptowała Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies i posiada możliwość korzystania z Serwisu. Na potrzeby Polityki Cookies Użytkownikiem jest również każda osoba, która nie wykonała powyższej czynności, ale rozpoczęła korzystanie z zasobów Serwisu, przez co należy rozumieć w szczególności przeglądanie stron internetowych Serwisu.
 10. Formularz zgłoszeniowy – oznacza bazę danych zawierającą informacje o Użytkowniku Serwisu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy w Serwisie, w szczególności zawierający dane identyfikujące takiego Użytkownika, umożliwiający Użytkownikowi otrzymanie informacji związanych z działalnością Meet English.
 • §2. PODSTAWOWE RODZAJE PLIKÓW COOKIES.
 1. Rodzaje Plików Cookies nie zostały sklasyfikowane i zdefiniowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jednakże można dokonać ich podziału ze względu na różnego rodzaju właściwości, funkcje i parametry, którymi się one charakteryzują.
 2. Zasadniczo wyróżnia się następujące rodzaje Plików Cookies:
  1. sesyjne Pliki Cookies – są to tymczasowe Pliki Cookies przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej zainstalowanej na Urządzeniu końcowym Użytkownika od momentu rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu, za pomocą przeglądarki internetowej do momentu zakończenia danej sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na stosowanie i korzystanie przez Serwis z sesyjnych Plików Cookies jest obowiązkowe, aby niektóre funkcjonalności Serwisu działały poprawnie;
  2. stałe Pliki Cookies – z języka angielskiego nazywane czasami „tracking cookies” (śledzące Pliki Cookies), są to Pliki Cookies, które w odróżnieniu od sesyjnych Plików Cookies, są zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej zainstalowanej na Urządzeniu końcowym, wykorzystywanym przez Użytkownika, również po zamknięciu bieżącej sesji przeglądarki. Stałe Pliki Cookies umożliwiają przekazywanie informacji z Urządzenia końcowego na serwer Serwisu za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona Serwisu. Czas pozostawania stałych Plików Cookies na Urządzeniu końcowym może być ograniczony i uzależniony od ustawień zastosowanych przez Administratora lub Właściciela Serwisu. Czas ten może zostać również określony przez Użytkownika poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej zainstalowanej na Urządzeniu końcowym. Stałe Pliki Cookies m. in. podnoszą funkcjonalność usług Serwisu, poprzez np. zapamiętanie wybranej przez Użytkownika rozdzielczości, treści pól tekstowych wypełnianych wcześniej formularzy, itp.;
  3. własne Pliki Cookies – są to Pliki Cookies zamieszczone w Urządzeniu końcowym bezpośrednio przez Właściciela Serwisu przy użyciu odpowiednich ustawień funkcjonalności Oprogramowania wykorzystywanego w działalności Serwisu;
  4. Pliki Cookies podmiotów trzecich – (ang. third-party cookies) – są to Pliki Cookies pochodzące od podmiotów wykorzystujących w swojej działalności serwery inne niż serwer wykorzystywany przez Serwis lub podmiotów korzystających z tego samego serwera, co Serwis, ale innych niż Właściciel Serwisu, np. firm reklamowych, dostawców usług (np. usługi wyszukiwania), współpracujących z Właścicielem Serwisu lub od niego niezależnych, których komponenty zostały wywołane na stronie Serwisu w wyniku działań Właściciela Serwisu lub Administratora lub w skrajnych przypadkach w wyniku nieuprawnionego ich umieszczenia na stronach Serwisu. Pliki Cookies podmiotów trzecich mogą służyć m. in. do dostosowywania treści reklam do osobistych preferencji Użytkownika, oceny skuteczności działań reklamowych (np. dzięki automatycznemu zliczani liczby kliknięć danego linku reklamowego).
  5. niezbędne Pliki Cookies – są to Pliki Cookies, których Wykorzystywanie w ramach funkcjonowania Serwisu jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu lub ich funkcjonalności;
  6. funkcjonalne Pliki Cookies – są to Pliki Cookies, których Wykorzystywanie w ramach funkcjonowania Serwisu nie jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu lub ich funkcjonalności, jednakże są one istotne dla korzystania z Serwisu z uwagi na fakt, iż służą one wzbogacaniu funkcjonalności działania Serwisu (np. profilowania usług Serwisu pod kątem indywidualnych upodobań Użytkownika). Zablokowanie działania funkcjonalnych Plików Cookies może spowodować brak dostępu Użytkownika do pewnych funkcjonalności usług oferowanych przez Serwis lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z pewnych usług oferowanych przez Serwis.
 • §3. CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

Serwis Wykorzystuje Pliki Cookies w celu jak najlepszego i najpełniejszego dostosowania usług Serwisu do potrzeb Użytkowników, a także w celu ułatwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności usług oferowanych przez Serwis poprzez Wykorzystywanie Plików Cookies w następujących celach szczególnych:

 1. Zbierania, przechowywania, analizy, wykorzystywania i przetwarzania danych statystycznych w odniesieniu do Serwisu takich jak np. liczba odwiedzin i częstotliwość przeglądania poszczególnych stron i treści Serwisu badanie wydajności funkcjonowania Serwisu z możliwą personalną identyfikacją Użytkownika.
 2. Dostosowania treści zawartości poszczególnych stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika, poprzez zapamiętywanie, uzyskiwanie dostępu i wykorzystywanie informacji zapisanych na Urządzeniu końcowym dotyczących zindywidualizowanych ustawień, parametrów, treści i preferencji Użytkownika związanych z korzystaniem z Serwisu.
 3. Dobierania ustawień i parametrów poszczególnych funkcji i usług Serwisie.
 4. Zapisywania i uzyskiwania dostępu do informacji o osobistych preferencjach Użytkowników związanych z korzystaniem z Serwisu.
 5. Zapisywania, uzyskiwania dostępu i odtwarzania informacji wykorzystywanych uprzednio przez Użytkowników w Serwisie np. zapamiętywania i późniejszego sugerowania treści pól tekstowych formularzy dostępnych w Serwisie.
 6. Dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb, zainteresowań lub preferencji.
 7. Dostosowywania wyświetlanych w Serwisie informacji do bieżącej lokalizacji Użytkownika.
 8. Lepszego zrozumienia indywidualnych preferencji, upodobań i potrzeb Użytkowników, analizy i przetwarzania tych danych i ulepszania usług Serwisu w oparciu o tak wytworzone dane.
 9. Przeciwdziałania nadużyciom w korzystaniu z usług Serwisu.
 • §4. OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SERWISU.
 1. Niezbędnym do korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet i transmisję danych (np. komputer stacjonarny, laptop, smartphone, tablet), włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów akceptującym Pliki Cookies, oraz konta poczty e-mail (z wyłączeniem tak zwanych tymczasowych adresów e-mail). W przypadku korzystania przez Użytkownika z urządzenia mobilnego (np. smartphone, tablet), urządzenie to powinno być wyposażone w system operacyjny iOS w wersji 5.0 lub nowszej, Android w wersji 3.0 lub nowszej, Windows Phone w wersji 7.5 lub nowszej. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 2. Do korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu konieczne jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na Wykorzystywanie Plików Cookies przez Serwis w zakresie odnoszącym się do wszystkich rodzajów Plików Cookies Wykorzystywanych przez Serwis. W przypadku braku wyrażenia zgody przez Użytkownika na Wykorzystywanie Plików Cookies przez Serwis w zakresie opisanym zdaniu poprzednim, może wystąpić sytuacja, w której Użytkownik nie będzie mógł w ogóle korzystać z funkcjonalności Serwisu albo w której Użytkownik nie będzie mógł korzystać z wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 3. Pliki Cookies Wykorzystywane przez Serwis nie są szkodliwe dla Urządzenia końcowego z którego korzysta Użytkownik i danych Użytkownika zgromadzonych na Urządzeniu końcowym, nie powodują one również zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu końcowym wykorzystywanym przez Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym Urządzeniu końcowym, dlatego też Właściciel Serwisu, celem zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu zaleca niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach internetowych zainstalowanych w Urządzeniu końcowym, z którego korzysta Użytkownik.
 • §5. SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.
 1. W trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu (przeglądania stron internetowych Serwisu) Serwis automatycznie wysyła i zapisuje Pliki Cookies na Urządzeniu końcowym z którego korzysta Użytkownik. Podczas kolejnego korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu, Serwis uzyskuje dostęp do Plików Cookies uprzednio zapisanych na Urządzeniu końcowym z którego korzystał Użytkownik.
 2. Wykorzystywanie Plików Cookies odbywa się w sposób ciągły i dynamiczny, co oznacza, że w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu, Serwis może wysyłać, zapisywać i uzyskiwać dostęp do Plików Cookies zapisanych na Urządzeniu końcowym Użytkownika w sposób powodujący ciągłą aktualizację informacji zapisywanych i pozyskiwanych z Urządzenia końcowego poprzez przesyłanie nowych Plików Cookies, jak również poprzez aktualizację, modyfikację, przetwarzanie lub usuwanie Plików Cookies uprzednio zainstalowanych na Urządzeniu końcowym.
 3. Podmiotem Wykorzystującym Pliki Cookies wysyłane i odbierane przez Serwis jest Właściciel Serwisu.
 4. Pliki Cookies mogą być wykorzystywane do ustalania bieżącej lokalizacji Urządzeń końcowych wykorzystywanych przez Użytkowników. Informacje te zasadniczo nie pozwalają zidentyfikować danych osobowych konkretnego Użytkownika, jednakże w przypadku Użytkowników zalogowanych do Serwisu informacje te mogą pozwolić na zidentyfikowanie danych osobowych takiego Użytkownika.
 5. Ewentualne dane osobowe gromadzone przez Administratora lub Właściciela Serwisu przy użyciu Plików Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika Serwisu. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym i przetwarzane są zgodnie Polityką Prywatności.
 6. Pliki Cookies mogą być wywołane przez Administratora Serwisu za pomocą skryptów lub komponentów, które znajdują się na serwerach wykorzystywanych przez podmioty inne niż Właściciel Serwisu, umiejscowionych w innej lokalizacji geograficznej niż Rzeczpospolita Polska, tj. w innym kraju i podlegać mogą porządkowi prawnemu obcego państwa. W takim przypadku, do tego typu Plików Cookies mogą odnosić się inne standardy i regulacje dotyczące wykorzystywania Plików Cookies niż standardy i regulacje opisane w niniejszej Polityce Cookies.
 7. Zarówno Administrator, jak i Właściciel Serwisu nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wykorzystywania lub używania Plików Cookies pochodzących od podmiotów innych niż Właściciel Serwisu lub Administrator, jak również za treść takich Plików Cookies, nawet w przypadku, gdy linki do innych stron internetowych wykorzystujących Pliki Cookies są dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Serwis korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych. Informacje w ten sposób zebrane wykorzystywane są, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis, by zaaranżować strony Serwisu w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.
 • §6. ZGODA UŻYTKOWNIKA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES.
 1. Użytkownik w każdej chwili może swobodnie określić warunki Wykorzystywania Plików Cookies przez Serwis poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarce internetowej).
 2. W większości przypadków, dostępne dla Użytkowników, oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarki internetowe), zgodnie ze swoimi domyślnymi ustawieniami, dopuszcza Wykorzystywanie Plików Cookies na Urządzeniu końcowym wykorzystywanym przez Użytkownika, co oznacza, że w takiej sytuacji zgoda Użytkownika na Wykorzystywanie Plików Cookies jest wyrażana w sposób dorozumiany (automatyczny). W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, do czasu dokonania zmiany przez Użytkownika ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarki internetowej) lub powiadomienia Właściciela Serwisu o nie wyrażeniu lub cofnięciu zgody na Wykorzystywanie Plików Cookies, istnieje domniemanie, że Użytkownik wyraził zgodę na Wykorzystywanie Plików Cookies.
 3. W przypadku, gdy ustawienia oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarek internetowych) zgodnie ze swoimi ustawieniami nie dopuszczają Wykorzystywania Plików Cookies na Urządzeniu końcowym wykorzystywanym przez Użytkownika, Użytkownik może wyrazić zgodę na Wykorzystywanie Plików Cookies poprzez zmianę tych ustawień w sposób dopuszczający Wykorzystywanie Plików Cookies na Urządzeniu końcowym.
 4. W większości przypadków, ustawienia oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarki internetowej) mogą zostać w każdej chwili, swobodnie zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Wykorzystywania Plików Cookies lub informować Użytkownika o każdorazowym przesłaniu na Urządzenie końcowe wykorzystywane przez Użytkownika Wykorzystywanych Plików Cookies. W większości najpopularniejszych programów służących do przeglądania stron internetowych, Użytkownik może również skorzystać z funkcjonalności polegającej na usuwaniu z Urządzenia końcowego zapisanych na nim Plików Cookies.
 5. W przypadku początkowego wyrażenia przez Użytkownika zgody na Wykorzystywanie Plików Cookies (również zgody dorozumianej, o której mowa w § 6 ust. 2 Polityki Cookies) i późniejszego odwołania tej zgody we własnym zakresie przez Użytkownika poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, ze względów technicznych i technologicznych, Użytkownik będzie musiał usunąć Pliki Cookies dotychczas zapisane na Urządzeniu końcowym we własnym zakresie.
 6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi ustawień Wykorzystywania Plików Cookies dostępne są zwyczajowo w zakładce ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarki internetowej).Informacje dotyczące sposobu obsługi ustawień Plików Cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych można znaleźć tutaj:
  1. Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
  2. Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Google Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl
 • §7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Polityka Cookies jest dostępna pod adresem http://przemyslawjankowski.com/polityka-cookies. Polityka Cookies jest udostępniana w formie, która umożliwia jej pobranie, utrwalanie, przechowywanie, w szczególności wydrukowanie. Polityka Cookies udostępniana jest wszystkim Użytkownikom odwiedzającym stronę internetową, na której prowadzony jest Serwis, z chwilą ich wejścia na stronę internetową Serwisu, a jej główne postanowienia widoczne są nieprzerwanie do czasu złożenia oświadczenia przez osobę odwiedzającą, że rozumie jej treść i wyraża na nią zgodę.
 2. Meet English, na zasadach opisanych poniżej, ma prawo dokonania zmian treści Polityki Prywatności z ważnych przyczyn, tj. z przyczyn związanych ze zmianą zakresu, formy lub miejsca oferowanych przez Meet English usług, a także związanych z modyfikacją funkcjonowania Serwisu, w szczególności, związanych ze zmianą, rozwojem, ulepszeniem lub poprawą jakości Serwisu, a także, z przyczyn związanych z obowiązkiem przestrzegania lub dostosowania postanowień Polityki Cookies do przepisów powszechnie obowiązującego prawa, z zachowaniem praw nabytych odpłatnie przez Użytkowników lub Kursantów przed dokonaniem takiej zmiany.
 3. O każdej planowanej zmianie Polityki Cookies Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronach internetowych Serwisu wraz ze wskazaniem Użytkownikowi nowej treści lub linku do nowej treści Polityki Cookies, wyróżnieniem zmian jej treści, oraz planowanej daty jej wejścia w życie.
 4. Użytkownik w każdym czasie może również cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie Plików Cookies, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 5. W przypadku uchylenia przez Sąd, któregokolwiek z postanowień Polityki Cookies, inne jej postanowienia pozostają w mocy.
 6. Polityka Cookies dotyczy wyłącznie Plików Cookies wykorzystywanych w ramach i na potrzeby funkcjonowania Serwisu, a wygenerowanych przez Oprogramowanie wykorzystywane bezpośrednio przez Właściciela Serwisu lub na jego wyraźne zlecenie.
 • §8. WEJŚCIE W ŻYCIE POLITYKI COOKIES.

Polityka Cookies wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.